top of page

      §  REGULAMIN STRONY  §

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.TECHNOGRUPA.COM.PL

 

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
Użytkowników jest sprawą pierwszorzędną. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie
korzystając z tej strony internetowej, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony sklepu.

 

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

 

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika
przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o użytkowaniu plików cookies.

 

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony
przetwarzających danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest........ z siedzibą przy: Wałbrzych ul.Uczniowska 16 wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd..... w...., Wydział ..... Gospodarczy,
pod numerem KRS:...., NIP:.... (zwany dalej:" Właściciel ").

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

-

 

2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe
w celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług promocji czy wyprzedaży.

 

3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań
związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

 

4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub
osoby trzeciej, jak również marketing usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,4.5.2016,p. 1-88, dalej zwane:" rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskania zgody Użytkownika.

 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne

RODZAJ DANYCH

 

1.Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
-

 

 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny.
Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania

np. wycofanie zgody na otrzymywanie
informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celu przetwarzania danych.

Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika
zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika.
Wycofanie zgody nie wpłynie już na dokładane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane.

Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczasowe czynności. Usunięcie danych

oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw

przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych
przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonych zakresie

np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu.
Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora,
danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co do administratora będzie
zobowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika.
Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu

podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane

Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał.

Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże

w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe
Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądania podchodzi od osoby uprawnionej. 

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania

jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

 

POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarcza przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, podchodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów 
marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej

polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego sugerujemy regularne przeglądanie jej treści.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie,

dlatego sugerujemy regularne przeglądanie jej treści.

Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. 
Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, opublikujemy w tym miejscu informacje, że polityka została 
zaktualizowana, aby każdy użytkownik był świadomy, jakie dane zbieramy, jak je wykorzystujemy

oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je ujawniamy.

bottom of page